جدول زمانی – سبک 4

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
08.00 - 09.00
کلینیک متخصصین
???? ?????
08.00
????? ?????
کلینیک متخصصین????? ?????? 15 ?????

کلینیک متخصصین
???? ?????
08.00
?????

درمانگاه دندان پزشکی
???? ????? ? ???? ???????
08.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی?????? 15 ????? ????? ? 15 ????? ?????? ?? ????.

کلینیک متخصصین
???? ????
09.00
??? ? ?????
کلینیک متخصصین???? ????? ?? ???? 9:20

کلینیک متخصصین
???? ??????
09.00
????? ???

کلینیک متخصصین
???? ??????
09.00
???????
کلینیک متخصصین
???? ???????
08.00
????? ???
کلینیک متخصصین???? ????? ?? ???? 8:15

کلینیک متخصصین
???? ?????
08.00
????? ???? ? ????? ??????
کلینیک متخصصین????? ?????? 15 ?????
کلینیک متخصصین
???? ?????
08.00
????? ?????

کلینیک متخصصین
???? ??????
08.00
??? ? ??? ? ????

درمانگاه دندان پزشکی
???? ????? ? ???? ???????
08.00
???? ????? ?? ??????????

کلینیک متخصصین
???? ??????
09.00
?????

کلینیک متخصصین
???? ??????
09.00
????? ?????

کلینیک متخصصین
???? ????
09.00
???? ? ??
کلینیک متخصصین
???? ????
08.00
???? ? ??

کلینیک متخصصین
???? ?????
08.00
??? ? ????
کلینیک متخصصین
???? ??????
08.00
?????

کلینیک متخصصین
???? ????
08.00
????? ?????

درمانگاه دندان پزشکی
???? ???????? ? ???? ??? ????
08.00
???? ????? ?? ??????????

درمانگاه دندان پزشکی
???? ????? ? ???? ???????
08.00
???? ????? ?? ??????????

کلینیک متخصصین
???? ???????
09.00
????? ???

کلینیک متخصصین
???? ?????
09.00
????? ????
کلینیک متخصصین
???? ?????
08.00
???? ? ??????

کلینیک متخصصین
???? ????
08.00
??? ? ????

درمانگاه دندان پزشکی
???? ?????
08.00
???? ????? ?? ??????????

کلینیک متخصصین
???? ???????
09.00
????? ???

کلینیک متخصصین
???? ??????
09.00
?????
09.00 - 10.00
کلینیک متخصصین
???? ?????
09.00
????? ?????

کلینیک متخصصین
???? ??????
09.00
????? ?????

کلینیک متخصصین
???? ??????
09.00
????? ???
کلینیک متخصصین
???? ??????
09.00
?????

کلینیک متخصصین
???? ?????
09.00
???? ? ??????
10.00 - 11.00
کلینیک متخصصین
???? ?????
10.00
???? ? ??????

کلینیک متخصصین
???? ????
10.00
???? ? ??

درمانگاه دندان پزشکی
???? ???????? ? ???? ??? ????
10.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی?????? 15 ????? ????? ? 15 ????? ?????? ?? ????.

کلینیک متخصصین
???? ?????
11.00
????? ???? ? ????? ??????

کلینیک متخصصین
???? ???????
11.00
????? ???

کلینیک متخصصین
???? ???????
11.00
??? ? ????
کلینیک متخصصین
???? ???????
10.00
????? ???

کلینیک متخصصین
???? ??????
10.00
?????
کلینیک متخصصین
???? ??????
10.00
????? ???

کلینیک متخصصین
???? ?????
10.00
???? ? ??????

درمانگاه دندان پزشکی
???? ???????? ? ???? ??? ????
10.00
???? ????? ?? ??????????

کلینیک متخصصین
???? ?????
11.00
??? ? ????

کلینیک متخصصین
???? ????
11.00
???? ? ??
کلینیک متخصصین
???? ?????
10.00
??? ? ?????
کلینیک متخصصین?????? 10 ????? ????? ?? ????

کلینیک متخصصین
???? ????
10.00
????? ???
کلینیک متخصصین
???? ????
10.00
????? ???

کلینیک متخصصین
???? ???????
10.00
????? ?????

درمانگاه دندان پزشکی
???? ?????
10.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی????? ????? ??? ??? ?? ??? ???? ? ??? ????

درمانگاه دندان پزشکی
???? ?????
10.00
???? ????? ?? ??????????

کلینیک متخصصین
???? ?????
11.00
????? ?????

کلینیک متخصصین
???? ?????
11.00
??? ? ????
کلینیک متخصصین
???? ?????
10.00
??? ? ??? ?????

کلینیک متخصصین
???? ??????
10.00
???? ? ??????

درمانگاه دندان پزشکی
???? ?????
10.00
???? ????? ?? ??????????
11.00 - 12.00
کلینیک متخصصین
???? ??????
11.00
??? ? ??? ? ????

کلینیک متخصصین
???? ?????
11.00
???? ? ????? ??????
کلینیک متخصصین
???? ????
11.00
????????

کلینیک متخصصین
???? ????
11.00
??? ? ??? ? ????
12.00 - 13.00
درمانگاه دندان پزشکی
???? ???????
12.00
???? ????? ?? ??????????
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
کلینیک اطفال
???? ?????
14.00
?????? ??? ????? ??????

کلینیک اطفال
???? ?????
14.00
????? ?????
کلینیک اطفال
???? ????
14.00
?????? ?????

کلینیک اطفال
???? ?????
14.00
?????? ??? ????? ??????
15.00 - 16.00
کلینیک اطفال
???? ????
15.00
?????? ?????

کلینیک اطفال
???? ?????
15.00
???? ?????
کلینیک اطفال
???? ?????
15.00
???? ?????

کلینیک اطفال
???? ?????
15.00
????? ?????
16.00 - 17.00
درمانگاه دندان پزشکی
???? ????? ? ???? ???????
16.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی
???? ????? ? ???? ???????
16.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی????? ????? ??? ??? ??? ??
درمانگاه دندان پزشکی
???? ????? ? ???? ???????
16.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی
???? ????? ? ???? ???????
16.00
???? ????? ?? ??????????

درمانگاه دندان پزشکی
???? ???????? ? ???? ??? ????
16.00
???? ????? ?? ??????????
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
درمانگاه دندان پزشکی
???? ???????? ? ???? ??? ????
18.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی????? ????? ??? ??? ??? ??
درمانگاه دندان پزشکی
???? ???????? ? ???? ??? ????
18.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی
???? ?????
18.00
???? ????? ?? ??????????
19.00 - 20.00

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
14.00 - 15.00
کلینیک اطفال
???? ?????
14.00
?????? ??? ????? ??????

کلینیک اطفال
???? ?????
14.00
????? ?????
کلینیک اطفال
???? ????
14.00
?????? ?????

کلینیک اطفال
???? ?????
14.00
?????? ??? ????? ??????
15.00 - 16.00
کلینیک اطفال
???? ????
15.00
?????? ?????

کلینیک اطفال
???? ?????
15.00
???? ?????
کلینیک اطفال
???? ?????
15.00
???? ?????

کلینیک اطفال
???? ?????
15.00
????? ?????

شنبه

یک شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
08.00 - 09.00
کلینیک متخصصین
???? ?????
08.00
????? ?????
کلینیک متخصصین????? ?????? 15 ?????

کلینیک متخصصین
???? ?????
08.00
?????
کلینیک متخصصین
???? ???????
08.00
????? ???
کلینیک متخصصین???? ????? ?? ???? 8:15

کلینیک متخصصین
???? ?????
08.00
????? ???? ? ????? ??????
کلینیک متخصصین????? ?????? 15 ?????
کلینیک متخصصین
???? ?????
08.00
????? ?????

کلینیک متخصصین
???? ??????
08.00
??? ? ??? ? ????
کلینیک متخصصین
???? ????
08.00
???? ? ??

کلینیک متخصصین
???? ?????
08.00
??? ? ????
کلینیک متخصصین
???? ??????
08.00
?????

کلینیک متخصصین
???? ????
08.00
????? ?????
کلینیک متخصصین
???? ?????
08.00
???? ? ??????

کلینیک متخصصین
???? ????
08.00
??? ? ????
09.00 - 10.00
کلینیک متخصصین
???? ????
09.00
??? ? ?????
کلینیک متخصصین???? ????? ?? ???? 9:20

کلینیک متخصصین
???? ??????
09.00
????? ???

کلینیک متخصصین
???? ??????
09.00
???????
کلینیک متخصصین
???? ?????
09.00
????? ?????

کلینیک متخصصین
???? ??????
09.00
????? ?????

کلینیک متخصصین
???? ??????
09.00
????? ???
کلینیک متخصصین
???? ??????
09.00
?????

کلینیک متخصصین
???? ??????
09.00
????? ?????

کلینیک متخصصین
???? ????
09.00
???? ? ??
کلینیک متخصصین
???? ??????
09.00
?????

کلینیک متخصصین
???? ?????
09.00
???? ? ??????
کلینیک متخصصین
???? ???????
09.00
????? ???

کلینیک متخصصین
???? ?????
09.00
????? ????
کلینیک متخصصین
???? ???????
09.00
????? ???

کلینیک متخصصین
???? ??????
09.00
?????
10.00 - 11.00
کلینیک متخصصین
???? ?????
10.00
???? ? ??????

کلینیک متخصصین
???? ????
10.00
???? ? ??
کلینیک متخصصین
???? ???????
10.00
????? ???

کلینیک متخصصین
???? ??????
10.00
?????
کلینیک متخصصین
???? ??????
10.00
????? ???

کلینیک متخصصین
???? ?????
10.00
???? ? ??????
کلینیک متخصصین
???? ?????
10.00
??? ? ?????
کلینیک متخصصین?????? 10 ????? ????? ?? ????

کلینیک متخصصین
???? ????
10.00
????? ???
کلینیک متخصصین
???? ????
10.00
????? ???

کلینیک متخصصین
???? ???????
10.00
????? ?????
کلینیک متخصصین
???? ?????
10.00
??? ? ??? ?????

کلینیک متخصصین
???? ??????
10.00
???? ? ??????
11.00 - 12.00
کلینیک متخصصین
???? ?????
11.00
????? ???? ? ????? ??????

کلینیک متخصصین
???? ???????
11.00
????? ???

کلینیک متخصصین
???? ???????
11.00
??? ? ????
کلینیک متخصصین
???? ??????
11.00
??? ? ??? ? ????

کلینیک متخصصین
???? ?????
11.00
???? ? ????? ??????
کلینیک متخصصین
???? ?????
11.00
??? ? ????

کلینیک متخصصین
???? ????
11.00
???? ? ??
کلینیک متخصصین
???? ????
11.00
????????

کلینیک متخصصین
???? ????
11.00
??? ? ??? ? ????
کلینیک متخصصین
???? ?????
11.00
????? ?????

کلینیک متخصصین
???? ?????
11.00
??? ? ????

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
08.00 - 09.00
درمانگاه دندان پزشکی
???? ????? ? ???? ???????
08.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی?????? 15 ????? ????? ? 15 ????? ?????? ?? ????.
درمانگاه دندان پزشکی
???? ????? ? ???? ???????
08.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی
???? ???????? ? ???? ??? ????
08.00
???? ????? ?? ??????????

درمانگاه دندان پزشکی
???? ????? ? ???? ???????
08.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی
???? ?????
08.00
???? ????? ?? ??????????
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
درمانگاه دندان پزشکی
???? ???????? ? ???? ??? ????
10.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی?????? 15 ????? ????? ? 15 ????? ?????? ?? ????.
درمانگاه دندان پزشکی
???? ???????? ? ???? ??? ????
10.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی
???? ?????
10.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی????? ????? ??? ??? ?? ??? ???? ? ??? ????

درمانگاه دندان پزشکی
???? ?????
10.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی
???? ?????
10.00
???? ????? ?? ??????????
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
درمانگاه دندان پزشکی
???? ???????
12.00
???? ????? ?? ??????????
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
درمانگاه دندان پزشکی
???? ????? ? ???? ???????
16.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی
???? ????? ? ???? ???????
16.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی????? ????? ??? ??? ??? ??
درمانگاه دندان پزشکی
???? ????? ? ???? ???????
16.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی
???? ????? ? ???? ???????
16.00
???? ????? ?? ??????????

درمانگاه دندان پزشکی
???? ???????? ? ???? ??? ????
16.00
???? ????? ?? ??????????
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
درمانگاه دندان پزشکی
???? ???????? ? ???? ??? ????
18.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی????? ????? ??? ??? ??? ??
درمانگاه دندان پزشکی
???? ???????? ? ???? ??? ????
18.00
???? ????? ?? ??????????
درمانگاه دندان پزشکی
???? ?????
18.00
???? ????? ?? ??????????
19.00 - 20.00
No events available!
EnglishIran